Algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

De volgende begrippen zijn van toepassing tussen de partijen:

Total Media Concepts: Nick Kinschots (NP), Zundertseweg 2A, 2321 Meer, België en zijn vertegenwoordigers.

Product: de door Total Media Concepts aangemaakte websites, applicaties, documenten, logo, flyers, huisstijl, marketingconcepten, software, foto’s en andere producten.

Dienst: alle door Total Media Concepts geleverde adviezen, consultancy diensten, beheer van social media, hosting en andere computergebaseerde diensten, fotografie.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, zelfstandige, (rechts)persoon of (feitelijke) vereniging, die met de Total Media Concepts een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen met uitzondering van een consument in overeenstemming met boek I, titel 1 art. 1.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

Consument: iedere natuurlijke persoon die iets koopt voor persoonlijk of eigen gebruik.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, contracten, herstellingen, onderhouden van websites, pro-forma’s, facturen, creditnota’s, diensten en producten geleverd door Total Media Concepts. Tevens zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelling geplaatst via onze website / shop of via e-mail. Total Media Concepts heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk niet van toepassing verklaard.

De nietigheid van één van de voorwaarden laat de geldigheid en toepassing van de andere voorwaarden zoveel als mogelijk onaangetast.

2. Identificatie van de verkoper

Total Media Concepts vertegenwoordigd door Kinschots Nick
Zundertseweg 2A
2321 Meer
België
BTW BE0848.993.785
Tel: 0032 (0) 3 337 31 34
E-mail: info@total-media-concepts.be

3. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de Total Media Concepts schriftelijk (e-mail/brief) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze termijn moet de opdrachtgever toelaten het aangekochte product te beoordelen zoals in een etalage. De consument dient binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de deze heeft meegedeeld gebruik te willen maken van het herroeppingsrecht, de producten terug te sturen in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met alle accessoires en de originele aankoopbon. De consument ontvangt dan het geld terug via bankoverschrijving nadat de goederen terug in ons bezit zijn (art. VI.50, §3). Daarbij draagt de consument zelf de kosten van de retourzending en is verantwoordelijk voor eventuele transportschade.

Het modelherroepingsformulier kan u vinden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Art. VI.53. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft “De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.” De consument erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

4. Specifieke diensten

Voor de hieronder vermelde diensten garandeert Total Media Concepts een aanvaardbare beschikbaarheid. Houd er rekening mee dat deze diensten worden aangeboden in een gedeelde omgeving, waarbij bepaalde activiteiten van derden buiten de controle van Total Media Concepts vallen.”

Webdesign (layout)

Bij het creëren van een nieuwe website, ontwikkelt Total Media Concepts in eerste instantie een conceptontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om dit ontwerp te beoordelen en eventuele opmerkingen, feedback of suggesties aan Total Media Concepts door te geven binnen een redelijke termijn. Als de opdrachtgever niet binnen tien (10) kalenderdagen reageert op het conceptontwerp, wordt aangenomen dat de opdrachtgever akkoord gaat met het door Total Media Concepts voorgestelde conceptontwerp. Na ontvangst van de feedback van de opdrachtgever op het conceptontwerp of na een redelijke termijn zonder feedback, zal Total Media Concepts doorgaan met het voltooien van de complete website.

Domeinnaamregistratie

De mogelijkheid tot registratie van een domeinnaam wordt beheerst door nationale en internationale voorschriften. Total Media Concepts kan geen garantie bieden dat de gewenste domeinnaam geregistreerd kan worden, zelfs als de domeinnaam op het moment van de aanvraag beschikbaar was. Wat betreft .be-domeinnamen, gaat de opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgesteld door DNS vzw. Deze kan u raaplegen op de website www.dns.be.

Webhosting • e-mailhosting • beveiliging

Total Media Concepts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of dataverlies tijdens dergelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade als gevolg van handelingen van derden die proberen de voorziene beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Total Media Concepts streeft naar een veilige omgeving voor deze diensten, met inbegrip van het gebruik van firewalls, SSL-certificaten of een beveiligde omgeving.

Webontwikkeling

Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens op de website als gevolg van niet-opzettelijke softwarefouten of onjuiste informatie op de website. De opdrachtgever draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud op de website. Eventuele bugs (fouten) worden kosteloos verholpen gedurende de eerste maand na de oplevering van een project. Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever (buiten de afgesproken projectscope) worden gefactureerd tegen het geldende uurtarief.

Online advertenties

Op verzoek van de opdrachtgever kan Total Media Concepts de online zichtbaarheid van de opdrachtgever vergroten door het aankopen van advertentieruimte bij verschillende aanbieders (bijvoorbeeld via Google Ads, Meta Ads, LinkedIn of anderen). In afwijking van de normale betalingsvoorwaarden, dient de opdrachtgever het volledige budget dat beschikbaar is gesteld aan Total Media Concepts voor het leveren van deze diensten, vooraf volledig te betalen. Dit is nodig omdat Total Media Concepts deze advertentieruimte vaak onmiddellijk dient te betalen aan de diverse aanbieders of gedurende de looptijd van de advertenties. Total Media Concepts kan net als andere aanbieders geen garantie geven op succes bij het gebruik van betalende advertenties op online platformen en websites.

Marketingbegeleiding

Voor marketingbegeleidende diensten wordt meestal een specifieke dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Total Media Concepts, al dan niet schriftelijk. Eventuele afwijkende voorwaarden in een dergelijke overeenkomst hebben voorrang op de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende principes altijd van toepassing in deze overeenkomst:

 • De opzegperiode is steeds drie (3) maanden.
 • De overeengekomen tarieven voor consultancy kunnen jaarlijks worden herzien. Deze tarieven bestaan uit een uurtarief, aangevuld met eventuele kosten die specifiek verbonden zijn aan de opdracht, zoals bijvoorbeeld reiskosten.
 • Total Media Concepts heeft het recht om een gepaste medewerker te kiezen voor een project van de opdrachtgever naar gelang de beschikbaarheid en vereiste kennis, zodat een correcte uitvoering kan worden gegarandeerd. Dit zowel intern als extern, ter plaatse bij de opdrachtgever. Het wijzigen van de medewerker doet geen afbreuk aan de overeenkomst en kan dus ook nooit aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst.
 • Marketingacties worden alleen uitgevoerd na goedkeuring door de opdrachtgever. Eventuele prestaties ter voorbereiding van deze acties worden altijd in rekening gebracht volgens het vastgestelde tarief in de overeenkomst, ongeacht of het resultaat van deze acties ook effectief zal worden gebruikt.

5. Totstandkoming verkoopsovereenkomsten

  Bestellingen geplaatst via de website, per e-mail, sociale media of telefonisch zijn pas definitief na bevestiging door Total Media Concepts. Een bestelling via de website, e-mail, sociale media of telefoon die niet bevestigd wordt door Total Media Concepts is geen geldige verkoopsovereenkomst. Elke bestelling of herstelling wordt pas een definitieve verkoopsovereenkomst na het ondertekenen van de offerte of bestelbon door de opdrachtgever of door bevestiging per e-mail of berichtendienst van sociale media.

  Total Media Concepts verbindt er zich toe om de goederen / diensten aan de opdrachtgever te leveren zoals die bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de koop en deze beschreven werden op de website. Als een besteld product niet langer beschikbaar blijkt te zijn, zal Total Media Concepts in samenspraak met de opdrachtgever op zoek gaan naar een alternatief. Als de opdrachtgever dit weigert, gaan wij over tot terugbetaling van het product in kwestie, indien het bedrag reeds aan ons was overgemaakt.

  Total Media Concepts heeft het recht om overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd of uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen. Ook wanneer de opdrachtgever niet meer over het vrije beheer van zijn vermogen beschikt is Total Media Concepts gemachtigd om de overeenkomst te beëindigen.

  6. Offertes

  Alle offertes en prijsopgaves van Total Media Concepts zijn geheel vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig tenzij anders overeengekomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen bij onze leveranciers en zolang de voorraad strekt. Wijzigingen aan een reeds gesloten overeenkomst zijn pas geldig zodra beide partijen de aanvulling of wijziging schriftelijk hebben goedgekeurd. Een offerte is niet geldig voor toekomstige opdrachten en kan tussentijds gewijzigd worden. De opdrachtgever erkent dat uitgewisselde mails geldig zijn als wettelijk bewijsmiddel.

  7. Onderhoud van website / applicatie / platform

  Het onderhoud van uw website, applicatie of e-commerce platform is van groot belang om een goede werking te behouden. Dankzij onze schappelijke onderhoudstarieven geniet u niet alleen van het beste onderhoud, maar ook van enkele voordelen. Een kleine jaarlijkse bijdrage zorgt ervoor dat u langer kan genieten van uw investering.

  Total Media Concepts is actief in het domein van web- en cloudoplossingen en handelt in het opzetten, onderhouden en aanpassen van websites, webshops en andere web- en cloudoplossingen. Ter zake beschikt Total Media Concepts over een uitgebreide expertise en knowhow.  De opdrachtgever wenst een beroep te doen op deze expertise en ervaring van Total Media Concepts. Total Media Concepts is op zijn/haar beurt bereid haar diensten op zelfstandige basis aan de opdrachtgever te verlenen.

  De opdrachtgever geeft Total Media Concepts de toestemming om gedurende minimaal 1 kalenderjaar de website te onderhouden en bij te werken. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van 1 kalenderjaar.

  Elke partij kan na het eerste jaar deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. De beëindiging van de overeenkomst dient Total Media Concepts per aangetekend schrijven te bereiken. Ook Total Media Concepts zal de overeenkomst kunnen opzeggen via een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever. Bij het verlengen van de onderhoudsovereenkomst kan Total Media Concepts eventuele prijswijzigingen doorvoeren.

  Als Total Media Concepts op grond van het eerste lid de overeenkomst beëindigt, dient hij het werk, voor zover dat is uitgevoerd, aan de opdrachtgever af te dragen. Hij verplicht zich daarbij de opdracht zodanig over te dragen, dat het werk door een ander kan worden voortgezet. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht, is Total Media Concepts verplicht de opdrachtgever te helpen bij de overdracht van de opdracht aan een andere dienstverlener. Dit is niet van toepassing als Total Media Concepts de overeenkomst beëindigt wegens grove nalatigheid of wanprestaties van de opdrachtgever. Hieronder is in elk geval te verstaan het niet binnen een redelijke termijn betalen van de facturen van Total Media Concepts door de opdrachtgever. Total Media Concepts is niet verplicht tot het betalen van een vergoeding of boete wanneer hij de overeenkomst voortijdig beëindigt. Ook op een restitutie van het door de opdrachtgever betaalde bedrag kan geen aanspraak worden gemaakt.

  Elke partij kan in overleg en mits hun uitdrukkelijk schriftelijk akkoord op elk ogenblik de overeenkomst minnelijk beëindigen. Bij het voortijdig stopzetten van het contract is Total Media Concepts niet verplicht tot terugbetaling van het saldo.

  De afgifte van het werk na afloop van de overeenkomst zal schriftelijk gebeuren binnen 14 werkdagen na aflopen van het contract en zal erin bestaan in het overhandigen van de prestatiestaat en eventuele logins via e-mail.

  De partijen en eventuele derden die voor de uitvoering van het periodiek onderhoud worden ingeschakeld, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgene dat werd overeengekomen in dit contract tot en met één jaar na de beëindiging ervan. Het is de opdrachtgever verboden dit contract geheel of gedeeltelijk publiek te maken. Wanneer de opdrachtgever toch dit contract geheel of gedeeltelijk zou publiceren of overmaken aan derden is deze verplicht tot het betalen van een schadevergoeding van 2000,00 euro aan Total Media Concepts.

  Wat omvat het onderhoudscontract?

  • Geschikt voor alle technische aanpassingen of technische correcties alsook het bijwerken van plug-ins, thema’s, … Afhankelijk van de gekozen formule ook bijvoorbeeld het opladen van nieuwe foto’s en teksten.
  • Bijwerken van de inhoud in het Content Management Systeem (CMS), bijvoorbeeld aanpassing contactformulieren en footers, Afhankelijk van de gekozen formule.
  • Een vast tarief voor het aantal maanden beschreven in dit contract, zelfs als de prijzen zouden stijgen gedurende de looptijd van het contract,
  • Het contract is slechts geldig gedurende de looptijd,
  • Maandelijkse back-up op de servers van Total Media Concepts,
  • Security analyse op basis van de data beschikbaar op de website van de opdrachtgever, dit is slechts een analyse, geen rapportage,
  • Bij de meeste onderhoudscontracten ontvangt u een SEO-rapport dat wordt getoetst op basis van een aantal punten. Het “updates only” contract (niet meer beschikbaar)  bevat geen maandelijkse SEO rapporten.
  • Test werking website,
  • Minstens één groeigesprek per jaar, afhankelijk van de gekozen formule. Het groeigesprek is niet van toepassing bij het “updates only” contract (niet meer beschikbaar).

  Wat wordt niet gedekt door het onderhoudscontract?

  • Geen structurele aanpassingen zoals nieuwe functies, lay-out aanpassingen, toevoegen of verwijderen van modules,
  • Aanpassingen op het gebied van hosting en cloud diensten bij een hosting provider,
  • Verhuis van de website naar een andere server of hosting provider,
  • Herstel van de website of applicatie na hacking,
  • Elke dienst die niet wordt opgesomd en beschreven in dit contract of bij de sectie bijzondere voorwaarden.

  Onder het onderhoud van een website wordt begrepen: de teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Ook het installeren van updates en een korte test van de website zijn begrepen in de onderhoudsovereenkomst. Structurele aanpassingen, nieuwe functies, lay-out aanpassingen en het toevoegen of verwijderen van modules zijn niet inbegrepen in de onderhoudsovereenkomst en worden apart gefactureerd.

  Een planning waarin wordt opgenomen wanneer het onderhoud zal plaatsvinden, de planning wordt gehandhaafd met een afwijking van maximaal 5 werkdagen. De planning kan niet meer dan 1 keer per trimester gewijzigd worden. Total Media Concepts is gemachtigd om van de afgesproken planning af te wijken indien de opdrachtgever het benodigde materiaal niet tijdig aanlevert (bijvoorbeeld: foto’s, video’s, teksten, afbeeldingen, …).  De opdrachtgever verbindt zich ertoe om minstens 1 week voor aanvang van het onderhoud, zoals voorzien in de planning, het materiaal aan te leveren op digitale wijze, bijvoorbeeld via mail, FTP, …

  Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens het niet uitvoeren van de verbintenis of vertraging in de uitvoering wanneer er sprake is van overmacht. In dit verband kan Total Media Concepts ook niet worden gehouden tot enige schadevergoeding zoals uitdrukkelijk bepaald in het Burgerlijk Wetboek (artikel 1147 en 1148 B.W.).

  Total Media Concepts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van opdrachtgever is aangebracht.

  De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Total Media Concepts wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Total Media Concepts aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van opdrachtgever.

  Total Media Concepts is bij het uitvoeren van de opdracht geheel zelfstandig en verricht daarbij de werkzaamheden naar eigen inzicht en goeddunken.

  Total Media Concepts zal bij de uitvoering van de opdracht rekening houden met de wensen van de opdrachtgever voor zover dit technisch en binnen een redelijke termijn haalbaar is.

  Het is Total Media Concepts toegestaan de opdracht geheel of gedeeltelijk door één of meerdere derden te laten uitvoeren. Total Media Concepts blijft volledig aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor het overeengekomen resultaat, alsof hij de betreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.

  Voor de uitvoering van het periodiek onderhoud zoals beschreven in artikel 1 ontvangt Total Media Concepts een bedrag per jaar zoals overeengekomen. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een bijdrage per maand vermenigvuldigd met 12. De opdrachtgever zal het bedrag overschrijven op de rekening van Total Media Concepts: IBAN: BE73 7310 4324 1460, ten name van Total Media Concepts. Het bedrag wordt door de opdrachtgever overgeschreven bij aanvang van het contract en voor de vervaldatum van de factuur.

  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege conventionele interesten van 1% per maand (12% per jaar) verschuldigd. Bovendien is de opdrachtgever 10 % van het totale factuurbedrag verschuldigd als forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht om meerdere schade te bewijzen en te vorderen.

  Wanneer mocht blijken dat het overeengekomen bedrag structureel niet volstaat voor een correcte uitvoering van de opdracht, kan Total Media Concepts een aanpassing van de bestaande overeenkomst vragen in samenspraak met de opdrachtgever.

  Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen, kan geen terugbetaling van het saldo worden gevraagd door de opdrachtgever.

  De naam van de opdrachtgever wordt behalve voor het eigen portfolio van Total Media Concepts niet aangewend voor commerciële doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

  Na het aanbrengen van wijzigingen heeft de opdrachtgever 7 dagen tijd om gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Total Media Concepts. Total Media Concepts zal deze gebreken daarna corrigeren. Wanneer binnen deze termijn geen gebreken werden gemeld, zal elke mogelijkheid tot reclamatie vervallen. Bij het aanleveren van verkeerde of foute informatie door de opdrachtgever kan Total Media Concepts niet aansprakelijk worden gesteld. Reclamatie lijdt niet tot opschorting van de verplichtingen van de opdrachtgever.

  Wanneer de functionaliteit of het design van de website van de opdrachtgever wordt aangepast, is het Total Media Concepts toegestaan om de onderhoudsovereenkomst te herzien. Wanneer Total Media Concepts vaststelt dat het contract niet meer toereikend is, zal het huidige contract vervallen en vervangen worden door een nieuwe versie.

  Total Media Concepts is gemachtigd om de overeenkomst per direct op te zeggen wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeengekomen verplichtingen, bij grove nalatigheid of wanprestaties van de opdrachtgever. Hieronder is in elk geval te verstaan het niet binnen de redelijke termijn betalen van de facturen van Total Media Concepts door de opdrachtgever. In geval van niet of laattijdige betaling is Total Media Concepts gerechtigd om de website zonder ingebrekestelling offline te halen tot het moment waarop het volledige, openstaande bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven.

  Wanneer de website waarvoor de onderhoudsovereenkomst werd opgemaakt vervangen wordt door een nieuwe, zal de lopende onderhoudsovereenkomst automatisch ontbonden worden.

  8. Intellectueel eigendom

  Wij of onze licentiegevers zijn de rechtmatige eigenaren en beheerders van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, evenals de gegevens, informatie en andere bronnen die hierop worden weergegeven of toegankelijk zijn.

  Tenzij specifiek anders aangegeven bij bepaalde inhoud, wordt u geen licentie verleend of enig ander recht verleend met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen enkel deel van deze website, in welke vorm dan ook, mag gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, exploiteren, verkopen, op de markt brengen of commercieel exploiteren, tenzij en alleen voor zover anders bepaald door de geldende wetgeving (bijvoorbeeld het recht op citeren).

  8.1 Door Total Media Concepts vertrekt materiaal

  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de om het geleverde maatwerk en materiaal aan te wenden of te bewerken voor een andere website dan diegene waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen door Total Media Concepts.

  Total Media Concepts blijft ten allen tijde eigenaar van uitgewerkte concepten, ideeën en ontwerpen, tenzij schriftelijk en expliciet anders werd overeengekomen. Bij misbruik kan Total Media Concepts hiervoor een vergoeding opeisen.

  De opdrachtgever is steeds volledig aansprakelijk voor de gebruikte bestanden (foto’s/video’s/teksten, …) welke op zijn/haar website worden gebruikt. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat elke inbreuk op het auteursrecht gerechtelijke en/of financiële gevolgen kan hebben.

  Total Media Concepts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van of het plaatsen van inhoud op de website van de opdrachtgever. Total Media Concepts zal nooit worden gehouden tot het betalen van een boete of enige andere schade of gevolgschade veroorzaakt door het niet naleven van de wetgeving omtrent auteursrecht.

  Alle door Total Media Concepts verstrekte ontwerpen en materialen, inclusief maar niet beperkt tot webdesign, marketingconcepten, grafisch ontwerp, afbeeldingen, teksten en andere creatieve inhoud, zijn beschermd door het auteursrecht en blijven eigendom van Total Media Concepts. De opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van deze materialen in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de verstrekte materialen te kopiëren, wijzigen, verspreiden of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Total Media Concepts.

  9. Prijzen en betalingen

  De op de website vermelde prijzen zijn steeds indicatief en exclusief BTW en alle taksen en zonder verzendkosten (tenzij anders vermeld). De verzendkosten worden berekend tijdens het bestelproces, deels op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Prijzen voor producten of diensten voor bedrijven worden steeds exclusief BTW opgenomen.  Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud van prijswijzigingen of tel- en drukfouten. De prijzen voor de opdrachtgever zijn dus exclusief BTW, maar ook verplaatsing- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen ten laste van de opdrachtgever vallen.

  Betalen kan via contant, Bancontact, kredietkaart of via overschrijving. Total Media Concepts kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uiteraard uitbreiden.

  Onze bankgegevens: KBC Bank: BIC: KREDBEBB     IBAN: BE73 7310 4324 1460

  Ondanks alle inspanningen, kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor eventuele gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerp kan Total Media Concepts dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van tussentijdse prijsschommelingen wordt de opdrachtgever hiervan door ons op de hoogte gesteld.

  Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan tussen de opdrachtgever en Total Media Concepts, hanteren wij een voorschot van 30% bij aanvang. Van het resterende saldo dient 50% bij de eerste oplevering te worden voldaan en het saldo van 10% kan worden voldaan na de eindoplevering. Het voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd en is definitief verworven door Total Media Concepts.

  Facturen dienen betaald te worden via contant of via overschrijving binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend. Dit met een minimum van 20 euro exclusief BTW.

  Daarnaast is de opdrachtgever gebonden aan het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro onder voorbehoud van hogere werkelijke schade die bewezen wordt.

  Wanneer de opdrachtgever gebruikmaakt van een onderhoudsovereenkomst en niet tijdig voldoet aan de betaling van de openstaande facturen, is het Total Media Concepts toegestaan om de lopende werkzaamheden of geleverde diensten stop te zetten tot het moment dat Total Media Concepts de verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

  Bij annulatie van een bestelling is de opdrachtgever gebonden tot het betalen van een schadevergoeding van 30 % van het bestelbedrag.

  De opdrachtgever erkent dat Total Media Concepts werkt met een gratis Content Management Systeem (CMS) en dat alleen de geleverde prestaties om het CMS en andere software te implementeren in de website en eventuele betalende software worden gefactureerd.

  10. Ontbinding wegens wanprestatie

  Bij ernstige wanprestaties door de opdrachtgever is Total Media Concepts gemachtigd om de overeenkomst na ingebrekestelling, maar zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Onder ernstige wanprestaties wordt minimaal verstaan het correct en tijdig betalen van de facturen door de opdrachtgever of een zware fout van de opdrachtgever.

  Ook bij herhaaldelijke pogingen tot contact waarbij reactie door de opdrachtgever uitblijft zal worden aanzien als wanprestatie en aanleiding geven om eenzijdig door Total Media Concepts de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst. De opdrachtgever kan hierbij geen aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde bedragen of betaling van een boete door Total Media Concepts.

  11. Levering & levertermijn

  De opgegeven levertermijn zijn indicatief en geenszins bindend. Wanneer deze termijn overschreden wordt, is Total Media Concepts niet verplicht tot het betalen van een vergoeding of boete.

  De opdrachtgever kan in geval van herhaalde overschrijdingen van de levertermijn, Total Media Concepts hiervan ingebreke stellen per aangetekend schrijven en mits opgave van de laatst bekende levertermijn. De opdrachtgever kan hierna de overeenkomst schriftelijk annuleren, tenzij er sprake is van overmacht.

  Wanneer de opdrachtgever een bestelling plaatst, is het Total Media Concepts toegestaan om een gedeeltelijke levering uit te voeren van de reeds beschikbare goederen. Total Media Concepts is hiertoe echter niet gebonden.

  Voor producten die voorradig zijn op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst, zal Total Media Concepts de opdrachtgever via e-mail de vermoedelijke leverdatum bevestigen. Wanneer een product niet voorradig is, zullen wij de opdrachtgever informeren over de verwachte levertermijn. Hoe dan ook wordt de bestelling pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

  Bij ontvangst van de bestelling dient de opdrachtgever het pakket te controleren op transportschade. Mocht er uiterlijke schade zijn ontstaan, verzoeken wij de opdrachtgever om enkele foto’s te nemen van de beschadigde zending alvorens het pakket open te maken en Total Media Concepts binnen 24 uur schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen mocht de inhoud effectief beschadigd zijn. Indien Total Media Concepts niet binnen deze termijn op de hoogte wordt gesteld van eventuele schade, kan Total Media Concepts niet meer aansprakelijk worden gesteld! Het risico gaat over op het ogenblik van de levering.

  De producten worden door Total Media Concepts geleverd in de staat waarin deze zich bevinden, zonder verdere garanties (hierin zijn begrepen deugdelijkheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor het beoogde doel, de garantie dat de software ononderbroken en foutloos zal functioneren, dat alle defecten in de software zullen worden gecorrigeerd, of nog garanties inzake titel en niet–schending van intellectuele eigendomsrechten).

  Total Media Concepts en haar vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een levering niet binnen 24u toekomt bij de opdrachtgever. Wij trachten steeds alle orders uit te leveren binnen de snelst mogelijke termijn. 24u levering is sowieso alleen mogelijk voor artikelen die bij ons in voorraad zijn.

  Bij het aanmaken van een nieuwe website of applicatie staat Total Media Concepts in nauw overleg met de opdrachtgever. Total Media Concepts deelt bij aanvang van het project de verwachte levertermijn mee. Deze termijn is geenszins bindend en Total Media Concepts is niet gebonden tot het betalen van een boete of restitutie bij overschrijding van deze termijn.

  Wanneer een deel van de opdracht klaar is, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het ontwerp gaat Total Media Concepts ervan uit dat dit goed bevonden is. Total Media Concepts zal vervolgens overgaan tot het afwerken van de website / opdracht zoals initieel overeengekomen.

  12. Meerwerk buiten projectscope

  Meerwerk: werkzaamheden die buiten de oorspronkelijk overeengekomen projectscope en overeengekomen prijs vallen. Dit kan het gevolg zijn van veranderende vereisten, nieuwe functies of andere onvoorziene omstandigheden die zich tijdens een project voordoen. Ons team staat klaar om flexibel met dergelijke veranderingen om te gaan en ervoor te zorgen dat uw project succesvol wordt afgerond, ongeacht de omvang van de uitdagingen. Wanneer het meerwerk meer dan 10% van de overeengekomen prijs overstijgt, zal dit meerwerk aan de opdrachtgever worden aangerekend aan het geldende uurtarief. Bij ernstige wijzigingen kan dit aanleiding geven tot het aanpassen van de reeds goedgekeurde overeenkomst.

  Voorbeelden van werkzaamhedend die aanleiding geven tot meerwerk:

  • Een gewijzigde analyse of een uitbreiding hiervan, gewijzigde wensen of eisen van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever reeds zijn goedkeuring had gegeven.
  • Wensen of eisen die de opdrachtgever niet of onvoldoende duidelijk had overgebracht die bij het ingaan van de overeenkomst dus niet voorzien waren en die aanleiding geven tot extra werkzaamheden om het project succesvol af te ronden.
  • Gebreken en/of tekortkomingen in door derden geleverde producten of diensten waarvan Total Media Concepts niet wordt geacht hierop te zijn voorzien of invloed op kan uitoefenen.
  • Gebrek in samenwerking van de opdrachtgever waardoor de uitvoering van het project extra werk behoeft.

  13. Overmacht

  Wanneer Total Media Concepts door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Total Media Concepts onder geen beding aansprakelijk worden gesteld. Total Media Concepts zal alle redelijke inspanningen doen om aan alle verplichtingen te voldoen indien de overmacht van tijdelijke aard is. Wanneer dit niet mogelijk is, zal Total Media Concepts in onderling overleg de overeenkomst herzien of beëindigen. Alle reeds geleverde prestaties voor aanvang van de overmacht zullen alsnog aangerekend en gefactureerd worden. De overmacht wordt definitief na een duurtijd van 4 weken.

  Niet limitatieve lijst van overmacht:

  • Werkonbekwaamheid
  • Ziekte
  • Noodweer
  • Energie uitgevallen
  • Internetverbinding provider uitgevallen
  • Brand
  • Oproer & onlusten
  • Staking
  • Lock out,
  • Lockdown
  • Uitbraak virus epidemie
  • Vervoerproblemen
  • Uitvaardiging van wetten

  14. Eigendomsoverdracht

   De opdrachtgever behoudt te allen tijde het eigendomsrecht over het door hem aangeleverde materiaal, zoals teksten, foto’s, en dergelijke. Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal, indien nodig gewijzigd voor de voltooiing van het project, aan de opdrachtgever geretourneerd na een eenvoudig, schriftelijk verzoek.”

   De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de opdrachtgever na de volledige voldoening door de opdrachtgever van al hetgeen als tegenprestatie van de door Total Media Concepts geleverde of te leveren goederen aan Total Media Concepts verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico ‘s van het verlies of van vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de opdrachtgever vanaf het moment dat het verkochte goed aan de opdrachtgever werd geleverd. Auteursrecht wordt niet overgedragen tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.

   Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de opdrachtgever is overgedragen, (i) is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de opdrachtgever op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Total Media Concepts. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om Total Media Concepts onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

   De opdrachtgever draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren.

   De opdrachtgever verbindt er zich toe om Total Media Concepts te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van Total Media Concepts de identiteit van de eigenaar meedelen.

   Bij beëindiging van de samenwerking met Total Media Concepts kan de opdrachtgever verzoeken om de source code van de website / applicatie vrij te geven binnen een redelijke termijn die afhangt van de complexiteit van de website. Total Media Concepts mag hiervoor een vergoeding aanrekenen. De source code bevat alle grafische elementen, database en scripts van de website met uitzondering van alle elementen die werden ontwikkeld door Total Media Concepts of betalende diensten die Total Media Concepts zelf afneemt bij derden zoals de back-up oplossing. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een vergoeding omwille van het ontbreken van deze specifieke source code bij overdracht van de website.

   15. Waarborgen / aansprakelijkheid

   Op al onze fysieke producten zijn de fabrieksgaranties van de betreffende fabrikanten van toepassing. De opdrachtgever dient elk gebrek van overeenstemming binnen een termijn van 7 dagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan Total Media Concepts mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan Total Media Concepts binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan verliest de opdrachtgever zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Total Media Concepts of haar vertegenwoordiging in te stellen.

   De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op de garantie op vertoon van de originele aankoopbon.

   Toestellen die schade of defecten vertonen als gevolg van binnendringen van vloeistoffen, oxidatie, schokken, stoten of vallen worden niet gedekt door de commerciële of wettelijke garantie. Elk verkeerd of onvakkundig gebruik doet de garantie vervallen. Elke aanpassing of wijziging aan het toestel of slecht onderhoud resulteert in het vervallen van de garantie.

   Normale slijtage valt evenmin onder de dekking van de commerciële of wettelijke garanties.

   Total Media Concepts of haar vertegenwoordiging is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de opdrachtgever of van een persoon voor wie de opdrachtgever verantwoordelijk is.

   Total Media Concepts is niet verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever werd aangebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien kan Total Media Concepts nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die worden verspreid via de website van de opdrachtgever. Eventuele boetes, onkosten of vergoedingen die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de opdrachtgever.

   Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer via internet verzonden informatie wordt afgeluisterd of onderschept. Ook wanneer de website en/of server(s) van de opdrachtgever wordt aangevallen, beschadigd of vernietigd kan Total Media Concepts niet aansprakelijk worden gesteld.

   Websites en andere marketingoplossingen worden door Total Media Concepts geleverd “as-is” (zoals zij online raadpleegbaar zijn). De ontwikkeling hiervan gebeurt op basis van “best practices” (de best mogelijke oplossingen) en met de nodige zorg. Hoe dan ook kan Total Media Concepts nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van de website, Google Ads, Facebook, of andere accounts of andere marketingoplossing, directe en indirecte (gevolg) schade. De opdrachtgever zal Total Media Concepts vrijwaren voor vorderingen (door derden), ook na beëindiging van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld auteursrecht overtredingen etcetera.

   Total Media Concepts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van inkomen, schade of gevolgschade door instellingen / configuraties in web oplossingen of marketing accounts zoals Google Ads, Facebook, en andere platformen. Tevens kan Total Media Concepts geen enkele belofte doen omtrent de prestaties van campagnes en weboplossingen. De opdrachtgever zal Total Media Concepts vrijwaren voor alle vorderingen (door derden), ook na beëindiging van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid wordt volledig gedragen door de opdrachtgever.

   U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen, ook na het beeïndigen van de overeenkomst.

   In geval van een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst kan Total Media Concepts slechts verantwoordelijk worden gesteld tot het betalen van een vervangende schadevergoeding tot het overeengekomen en reeds betaalde factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Total Media Concepts voor een andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder zijn ook begrepen: de vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Total Media Concepts, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de opdrachtgever voor de producten of diensten betaalde bedrag.

   In geval van onenigheid gaan we eerst in overleg met de opdrachtgever om het probleem te verhelpen. Raken we er echt niet uit dan kan u conform de Europese wetgeving gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform: http://ec.europa.eu/odr/.

   De opdrachtgever erkent dat enkel hijzelf verantwoordelijk is voor het gebruik van Google Analytics en andere diensten die betrekking hebben op privacygerelateerde onderwerpen. Het al dan niet gebruiken van Google Analytics valt buiten de verantwoordelijkheid van Total Media Concepts en de opdrachtgever zal Total Media Concepts vrijwaren van claims, boetes of andere schadevergoedingen hieromtrent.

   De opdrachtgever die gebruikmaakt van Office / Microsoft 365 erkent dat enkel hijzelf verantwoordelijk is voor eventuele (frauduleuze) aankopen via zijn account. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Total Media Concepts en de opdrachtgever zal Total Media Concepts vrijwaren van claims, boetes of andere schadevergoedingen hieromtrent.

   Licenties en externe kosten

   Alle kosten en verplichtingen met betrekking tot softwarelicenties die specifiek aan het project kunnen worden toegewezen of registraties bij officiële overheidsinstanties, vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De informatie die Total Media Concepts hierover verstrekt, dient uitsluitend als indicatieve richtlijn en is niet bindend.

   Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, is Total Media Concepts niet aansprakelijk voor enige andere schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die ontstaan door het gebruik of verhindering tot het gebruik van door Total Media Concepts geleverde producten en/of diensten. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Total Media Concepts, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de opdrachtgever voor de producten of diensten betaalde bedrag.

   16. Back-up

   De opdrachtgever is steeds zelf verantwoordelijk voor het maken van een volledige back-up. Total Media Concepts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan een gehele of gedeeltelijk back-up.

   Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk verlies van data op servers of op gegevensdragers zoals harde schrijven, Solid State Drives, USB-sticks, geheugenkaarten of eender welke andere gegevensdrager.

   Wanneer de back-up werd ingericht door Total Media Concepts, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de opvolging ervan om een goede werking te blijven garanderen. Total Media Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van een actuele, werkende back-up.

   17. Herstellingen

   Bij aanname van een herstelling gaat de opdrachtgever akkoord met de betaling van een voorschot van 35,00 euro inclusief BTW. Bij herstelling wordt dit bedrag in mindering gebracht. Wanneer het toestel onherstelbaar wordt verklaard, kan de opdrachtgever dit bedrag recupereren bij aankoop van een nieuw en gelijkwaardig toestel. Total Media Concepts kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan een reeds defect toestel. Bij elke herstelling wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de vermoedelijke herstelkost na controle van de defecte apparatuur. Het bedrag is een schatting en geenszins bindend.

   18. Meldplicht zichtbare gebreken

   Indien zichtbare gebreken vastgesteld worden aan geleverde goederen, is het de plicht van de koper om de verkoper onmiddellijk en schriftelijk hierover in te lichten.

   19. Gebruik van gegevens

   Gegevensdeling

   Gegevens mogen door de Total Media Concepts alleen worden verwerkt voor de doeleinden die in de offerte / overeenkomst omschreven worden. De opdrachtgever machtigt Total Media Concepts deze gegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht en gemachtigd zijn om die gegevens te ontvangen.

   De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht, is verboden, tenzij dit door of krachtens de wet of krachtens een rechterlijk bevel wordt opgelegd. Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens aan derden moet door Total Media Concepts vooraf ter kennis worden gebracht aan de opdrachtgever.

   Onderaanneming

   Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan Total Media Concepts onderaannemingscontracten afsluiten met derden.

   De opdrachtgever stemt hierbij over het algemeen in met het subverwerken van persoonsgegevens door derden om de doeleinden te bereiken. Indien Total Media Concepts de verwerking van persoonsgegevens namens de opdrachtgever (gedeeltelijk) uitbesteedt, dan doet Total Media Concepts dit steeds door middel van een schriftelijke overeenkomst met de derde partij die dezelfde of minstens evenwaardige  gegevensbeschermingsverplichtingen oplegt aan de derde als de verplichtingen die onder deze overeenkomst zijn opgelegd aan Total Media Concepts. Indien de derde partij er niet in slaagt om zijn gegevensbeschermingsverplichting te vervullen krachtens een dergelijke schriftelijke overeenkomst, zal Total Media Concepts volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de opdrachtgever voor de naleving van deze verplichtingen.

   Total Media Concepts houdt een actuele lijst bij van de actieve onderaannemingscontracten met derden en kan deze binnen redelijke termijn op schriftelijk verzoek (incl. via e-mail) bezorgen aan de opdrachtgever. Total Media Concepts brengt de opdrachtgever op structurele basis op de hoogte wanneer deze lijst wijzigt.

   20. Correctheid gegevens

   De opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de aan ons verstrekte persoons en/of bedrijfsgegevens. Wanneer de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken, kan Total Media Concepts geenszins aansprakelijk worden gesteld en/of tot het betalen van een schadevergoeding of boete worden gedwongen. De opdrachtgever draagt hier de volledige eindverantwoordelijkheid.

   Bij het registreren van domeinnamen is Total Media Concepts wettelijk verplicht om bepaalde informatie door te geven aan de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de betreffende domeinextensie. Deze informatie omvat onder andere de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, de registratiedatum en de vervaldatum van het domein, evenals de bijbehorende nameservergegevens en moet steeds actueel blijven.

   Het is belangrijk op te merken dat deze informatie publiekelijk toegankelijk is via het WHOIS-protocol en sommige websites. De openbare aard van deze gegevens is inherent aan de werking van domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de controle van Total Media Concepts met betrekking tot het gebruik ervan door deze organisaties of derden. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en nemen alle wettelijke vereisten in acht bij het verstrekken van deze informatie aan de betreffende instanties.

   21. Nietigheid

   De onuitvoerbaarheid, de onafdwingbaarheid of de nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laten de geldigheid, de afdwingbaarheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Alle rechten en verplichtingen die door dit contract ontstaan, zullen noch in hun geheel of noch gedeeltelijk op derden kunnen overgedragen worden, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Het niet uitoefenen door Total Media Concepts of de opdrachtgever van zijn rechten, op eender welk moment, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

   22. Gebruikersvoorwaarden

   De opdrachtgever zal de diensten en platformen van Total Media Concepts beschermen tegen onrechtmatige en/of schadelijke handelingen en tegen het plegen van strafbare feiten. Tevens zal de opdrachtgever geen handelingen verrichten waarvan hij/zij redelijkerwijs kan uitgaan dat dit de werking of platformen van Total Media Concepts schade toebrengt.

   De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze diensten en platformen. Toegangscodes en logins zullen steeds worden beschermd door de opdrachtgever om onrechtmatig gebruik van onze systemen te vermijden.

   Het uitdrukkelijk verboden aan de opdrachtgever om toegangscodes of andere vertrouwelijke informatie door te geven zonder akkoord van Total Media Concepts, omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van uw wachtwoorden of accounts. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer u ontdekt dat uw wachtwoord is gelekt of anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden.

   Illegale praktijken of handelingen via de diensten of platformen van Total Media Concepts of onze hostingproviders zijn ten strengste verboden. Bij vaststelling hiervan zal de dienstverlening met onmiddellijke ingang worden stopgezet en de bevoegde instanties hiervan worden ingelicht.

   Het verspreiden van seksueel getinte content via onze platformen wordt niet getolereerd. Bij vaststelling hiervan, zal de toegang voor de opdrachtgever onmiddellijk worden geblokkeerd en de overeenkomst indien nodig volledig worden opgeheven. De bevoegde instanties zullen tevens hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze bepaling is ook van toepassing op haatdragende content, racistische, discriminerende of vulgaire content welke redelijkerwijze ontoelaatbaar is.

   Wanneer het verzenden van spam via onze diensten of platformen wordt vastgesteld, zal de account waarmee de verspreiding gebeurde met onmiddellijke ingang geblokkeerd worden.

   Het verspreiden van schadelijke software via de systemen van Total Media Concepts is ten strengste verboden. Hieronder verstaan we o.a. virussen, trojans, of enige andere schadelijke code.

   De opdrachtgever zal de systemen vrijwaren voor een abnormaal hoog verbruik van systeembronnen zoals CPU gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen. Bij vaststelling door Total Media Concepts zal een voorstel voor worden gedaan aan de opdrachtgever om bij te betalen voor het bijkomende verbruik. Indien geen gevolgd wordt gegeven aan dit voorstel, zal Total Media Concepts het account met onmiddellijke ingang en zonder verwittiging stopzetten. Total Media Concepts is vrij om zelf vast te leggen welk gebruik van serverbronnen als aanvaardbaar gebruik aanzien kan worden.

   Op basis van de gebruiksvoorwaarden is Total Media Concepts gemachtigd om de dienstverlening aan de opdrachtgever (tijdelijk) stop te zetten, extra kosten of boeten aan te rekenen, inhoud te verwijderen van onze platformen en verder stappen ondernemen om verder misbruik stop te zetten op welke manier dan ook.

   23. Eigendom van derden

   Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. U draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door uzelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

   24. Privacy bij gebruik van onze webite

   Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kunt u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

   Wij nemen de omgang met uw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen uw persoonlijke e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan u verzonden e-mails zullen enkel aan u worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

   We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

   25. Toegankelijkheid van onze website

   Wij spannen ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Indien u een handicap heeft en geen toegang kunt krijgen tot een deel van onze site vanwege deze handicap, vragen wij u om ons daarvan in kennis te stellen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervond. Indien het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost met behulp van de in de sector gangbare informatietechnologie en -technieken, zullen wij het probleem spoedig oplossen.

   26. Beëindiging van gebruik van onze website

   Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die u mogelijk heeft gedeeld op de site. U heeft geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die u heeft bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

   27. Gehele overeenkomst

   Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Total Media Concepts – Nick Kinschots (NP) met betrekking tot uw gebruik van deze site.

   28. Bevoegdheid

   Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

   Laatste herziening op 20 oktober 2023.

    

   Pin It on Pinterest